Protecţia datelor personale

Operator date cu caracter personal - Notificare nr 26645 
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,Galoş Mirel Întreprindere individuală . are obligaţia de a administra în condiţii desiguranţă şi numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este 
-gestiune economico - financiară şi administrativă 
-reclamă, marketing şi publicitate 

Se înţelege faptul  aceste date nu vor fi înstrăinate sub nicio formă , ele fiind folosite strict în scopul finalizării comenzii sau a comunicărilor comerciale şi promoţionale , dintre acest magazin şi clienţii săi


Drepturile persoanelor vizate 

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor: 

dreptul la informare (art. 12); 
dreptul de acces la date (art. 13); 
dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14); 
dreptul de opoziţie (art. 15); 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17); 
dreptul de a se adresa juştiţiei (art. 18) . • Dreptul la informare 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia cel puţin următoarele informaţii
identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
scopul în care se face prelucrarea datelor; 
informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenţa lege pentru persoană vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seamă de specificul prelucrării. 

În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective: 


identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
scopul în care se face prelucrarea datelor; 
informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoană vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seamă de specificul prelucrării. 

• Dreptul de acces la date - Model exercitare drept de acces 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum şi următoarele informaţii
informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 
comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor; 
informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; 
informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la dată primirii cererii. • Dreptul de intervenţie asupra datelor 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată: 
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001; 
notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de ladată primirii cererii. • Dreptul de opoziţie 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. 
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. 
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măşurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoană vizată, în termen de 15 zile de la dată primirii cererii. 

Viziteaza magazinul protectia-ta.ro pe ShopMania Cumpara inteligent! Compara orice, oricand, oriunde!